Zadania seminára STROM, 36. ročník - Zimný semester


Vzorové riešenia 1. série nájdeš v časopise STROM-36-2
Prosíme všetkých riešiteľov, aby dbali na čitateľnosť nahratých riešení - namiesto odfotenia riešenia zo zošita riešenie radšej napíšte na čistý papier formátu A4, oskenujte (prípadne využite mobilné aplikácie, ktoré skener nahradia) a nahrajte ho správne orientované vo formáte PDF. Riešiteľ riskuje stratu bodov za všetko, čo opravovatelia neprečítajú.
1. Rozhodnite, či sa dajú prirodzené čísla rozdeliť na dve skupiny tak, aby v žiadnej z týchto skupín neboli tri čísla, z ktorých jedno je aritmetickým priemerom ostatných dvoch. Svoje tvrdenie zdôvodnite.
2. Daný je rovnoramenný trojuholník $ABC$. Na základni $AB$ zvolíme bod $X$ a vypočítame súčet vzdialeností bodu $X$ od ramien trojuholníka $ABC$. Ukážte, že hodnota tohto súčtu nezávisí od voľby bodu $X$.
3. Štvorec $100 \times 100$ je rozdelený na $10 000$ jednotkových štvorčekov. Do nich sú ľubovoľným spôsobom vpísané všetky celé čísla od $1$ do $10 000$ (v každom štvorčeku práve jedno číslo). Dokážte, že existujú dva susedné štvorčeky, do ktorých sú vpísané čísla líšiace sa aspoň o $51$. Štvorčeky považujte za susedné, ak majú spoločnú stranu.
4. V konvexnom štvoruholníku $ABCD$ sú na strane $BC$ dané body $E$ a $F$ tak, že bod $E$ je bližšie k bodu $B$ ako bod $F$. Navyše platí: $$|\sphericalangle BAE| = |\sphericalangle CDF|$$ $$|\sphericalangle EAF| = |\sphericalangle FDE|$$. Dokážte, že uhly $FAC$ a $EDB$ majú rovnakú veľkosť.
5. V rovine stojí $2n + 1$ tankov, kde $n \in \mathbb{N}$, pričom žiadne dva tanky nie sú rovnako vzdialené. Naraz každý tank vystrelí na k nemu najbližší tank (nie však na seba). Dokážte, že:
a) aspoň jeden tank nedostal žiaden zásah;
b) dráhy žiadnych dvoch striel sa nekrižovali;
c) žiadny tank nezasiahlo viac ako 5 striel.
6. Nájdite všetky dvojice prvočísel p, q také, že $4^p + 1 = 5^q$.

Vzorové riešenia 1. série nájdeš v časopise STROM-36-2
Prosíme všetkých riešiteľov, aby dbali na čitateľnosť nahratých riešení - namiesto odfotenia riešenia zo zošita riešenie radšej napíšte na čistý papier formátu A4, oskenujte (prípadne využite mobilné aplikácie, ktoré skener nahradia) a nahrajte ho správne orientované vo formáte PDF. Riešiteľ riskuje stratu bodov za všetko, čo opravovatelia neprečítajú.
1. Nájdite všetky prvočísla, ktoré sú súčasne súčtom aj rozdielom dvoch vhodných prvočísel.
2. Dokážte, že v ľubovoľnom desaťcifernom čísle sa dajú cifry premiestniť takým spôsobom, aby súčet prvých päť cifier nového čísla sa líšil od súčtu jeho posledných päť cifier o menej než desať. (Úlohu riešte v desiatkovej sústave.)
3. Nech $n$ je prirodzené číslo. Dokážte, že čísla $n! + 1$ a $(n + 1)! + 1$ sú nesúdeliteľné. Zápis $n!$ označuje súčin $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n − 1) \cdot n$.
4. Do políčok tabuľky $2011 \times 2011$ sú vpísané reálne čísla v absolútnej hodnote neprevyšujúce $1$ tak, že v každom políčku je práve jedno číslo. Súčet štyroch čísel v ľubovoľnom štvorci $2 \times 2$ je $0$. Dokážte, že súčet všetkých čísel v tabuľke je nanajvýš $2011$.
5. Rozhodnite, či existuje konvexný päťuholník, v ktorom žiadna uhlopriečka nie je väčšia ako protiľahlá strana, t. j. strana, ktorá s touto uhlopriečkou nemá žiadny spoločný bod. Svoje tvrdenie zdôvodnite.
6. Daný je trojuholník $ABC$. Pre bod $P$ ležiaci vnútri trojuholníka $ABC$ označíme $D$, $E$, $F$ päty kolmíc spustených z $P$ na priamky $BC$, $CA$, $AB$ (v tomto poradí). Nájdite všetky polohy bodu $P$, pre ktoré výraz $$\frac{|BC|}{|PD|} + \frac{|CA|}{|PE|} + \frac{|AB|}{|PF|}$$ nadobúda minimálnu hodnotu.

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!