Stanovy Združenia STROM

(úplné znenie Stanov schválené na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 15. 9. 2018)

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je Združenie STROM (ďalej len "združenie"). Oficiálna skratka názvu je STROM.

 2. Sídlom združenia je Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Jesenná 5, 041 54 Košice.

 3. Združenie je založené na čas neurčitý.

Článok 2. 
Ciele a činnosť združenia

 1. Združenie poskytuje doplnkové vzdelávanie deťom a mládeži v oblasti matematiky, informatiky a prírodných vied. Venuje sa taktiež vzdelávaniu učiteľov a študentov vysokých škôl pre prácu s nadanou mládežou v oblasti matematiky, informatiky a prírodných vied.

 2. Cieľom združenia je svojou činnosťou pomáhať mladým ľuďom užitočne a hodnotne využívať voľný čas, podporovať ich vzdelávanie, rozvíjať ich odborné schopnosti, logické myslenie a talent.

 3. Pri napĺňaní cieľa združenie využíva najmä korešpondenčné semináre, súťaže, sústredenia, tábory, prednášky, workshopy, pravidelné stretnutia detí a mládeže a ďalšie aktivity.

Článok 3. 
Členstvo v združení

 1. Členom združenia môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľom združenia a dovŕšila 15 rokov.

 2. Členstvo vzniká po vyplnení webového formulára na stránke združenia 10 pracovných dní po vyplnení dotazníka, za predpokladu, že Rada združenia neodmietne toto členstvo. Rada združenia rozhodne o neprijatí nového člena, ak by sa jeho prijatím porušili ustanovenia týchto stanov, vnútorné predpisy alebo rozhodnutia orgánov združenia.

 3. Členstvo vzniká najbližším prvým dňom v mesiaci po doručení písomnej prihlášky Rade združenia. Rada združenia rozhodne o neprijatí nového člena, ak by sa jeho prijatím porušili ustanovenia týchto stanov, vnútorné predpisy alebo rozhodnutia orgánov združenia.

 4. Členstvo v združení je bezplatné.

 5. Člen podľa paragrafu 4 zákona NR SR č. Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení udeľuje združeniu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v informačnom systéme združenia, a to v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté a v súlade s uvedeným zákonom.

 6. Členstvo v združení zanikne:

  1. vystúpením zo združenia; členstvo zaniká dňom doručenia členského preukazu alebo písomného oznámenia o vystúpení Rade združenia, alebo

  2. vylúčením zo združenia; členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rady združenia o vylúčení, alebo

  3. úmrtím člena, alebo

  4. zánikom združenia.

 7. Člen môže byť vylúčený zo združenia, ak:

  1. si neplní povinnosti vyplývajúce z týchto stanov, vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov združenia, alebo

  2. poškodí dobré meno združenia, alebo

  3. je dlhodobo neaktívny, alebo

  4. narúša vnútorný chod združenia.

Článok 4. 
Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:

  1. zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných združením v zmysle ich pravidiel,

  2. prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré združenie vydáva,

  3. podieľať sa na organizovaní aktivít združenia,

  4. od veku 18 (osemnásť) rokov mať hlasovacie právo na zasadnutiach Valného zhromaždenia v zmysle týchto stanov,

  5. od veku 18 (osemnásť) rokov byť volený do Rady združenia a byť volený za predsedu združenia,

  6. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

  7. informovať sa o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia,

  8. získavať členské výhody a zľavy.

 2. Povinnosti člena sú:

  1. dodržiavať stanovy združenia,

  2. dodržiavať vnútorné predpisy a uznesenia orgánov združenia a akceptovať ich rozhodnutia,

Článok 5. 
Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:

  1. Valné zhromaždenie,

  2. Rada združenia,

  3. Predseda združenia.

Článok 6. 
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.

 2. Valné zhromaždenie:

  1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

  2. schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom a s finančnými prostriedkami,

  3. volí a odvoláva členov Rady združenia spomedzi členov združenia, ktorí majú viac ako 18 (osemnásť) rokov,

  4. volí a odvoláva Predsedu združenia spomedzi členov združenia, ktorí majú viac ako 18 (osemnásť) rokov,

  5. plní funkciu dozornej rady, t. j. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Radu združenia na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie, kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov združenia,

  6. rozhoduje o rozpustení združenia, o jeho zlúčení s iným združením a o členstve združenia v iných združeniach,

  7. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

 3. Zasadnutie Valného zhromaždenia je buď výročné alebo mimoriadne. Výročné zasadnutie zvoláva Rada združenia najskôr 60 (šesťdesiat) dní pred koncom a najneskôr 90 (deväťdesiat) dní po konci kalendárneho roka, ktorého sa týka. Mimoriadne zasadnutie zvolá Rada združenia v prípade potreby, alebo do 30 (tridsať) dní od doručenia žiadosti, ak o to požiada najmenej 30% (tridsať percent) členov Valného zhromaždenia, ktorí majú hlasovacie právo.

 4. Hlasovacie právo na zasadnutiach Valného zhromaždenia má každý člen starší ako 18 (osemnásť) rokov, ktorému ho udelí Valné zhromaždenie.

 5. Valné zhromaždenie je na svojom zasadnutí uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Valného zhomaždenia, ktorí majú hlasovacie právo.

 6. Ak zvolané výročné zasadnutie Valného zhromaždenia nie je uznášaniaschopné, rozpustí sa a Rada združenia ho bez zbytočného odkladu zvolá opäť tak, aby sa uskutočnilo najskôr v nasledujúci deň a najneskôr o 30 (tridsať) dní od tohto zasadnutia.

 7. Ak zvolané mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia nie je uznášaniaschopné, rozpustí sa a Rada združenia ho môže zvolať opäť podľa ustanovení predchádzajúceho odseku.

 8. Pri opakovanom zasadnutí Valného zhromaždenia sa neberú do úvahy termíny uvedené v ods. 3, ustanovenia ods. 5 a Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastnia aspoň traja členovia, ktorí majú hlasovacie právo. Ak ani na tretie zvolanie výročné zasadnutie Valného zhromaždenia nie je uznášaniaschopné, preberá Rada združenia všetky práva a povinnosti Valného zhromaždenia až do uskutočnenia najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia.

 9. Zasadnutie Valného zhromaždenia je oznámené aspoň 1 deň vopred všetkým členom združenia.  

 10. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Valného zhromaždenia, ktorí majú hlasovacie právo.

 11. Valné zhromaždenie musí na svojom zasadnutí konať tak, aby po jeho ukončení mala Rada združenia aspoň štyroch členov; inak sú všetky zmeny v obsadení Predsedu združenia, Rady združenia a Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnili na tomto zasadnutí, neplatné.

 12. Ak ku dňu konania zasadnutia Valného zhromaždenia mala Rada združenia bez prerušenia počas posledných 24 (dvadsaťštyri) mesiacov menej ako 4 (štyri) členov, Valné zhromaždenie rozpustí združenie.

Článok 7. 
Rada združenia

 1. Rada združenia je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Rada združenia má 7 (sedem) členov.

 2. Rada združenia:

  1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

  2. vypracúva a schvaľuje rozpočet združenia, zabezpečuje a kontroluje napĺňanie jeho príjmovej časti,

  3. zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia Valného zhromaždenia,

  4. rozhoduje o neprijatí a vylúčení člena združenia,

  5. rozhoduje o ostatných dôležitých otázkach, o ktorých nerozhoduje Valné zhromaždenie.

 3. Rada združenia má právo poveriť člena združenia úlohou súvisiacou s činnosťou združenia.

 4. Rada združenia má právo zmeniť sídlo združenia a je povinná oznámiť túto zmenu do 7 dní na Ministerstve vnútra a na Štatistickom úrade podľa zákona.

 5. Rokovania Rady združenia zvoláva člen Rady združenia. Rokovanie vedie a riadi osoba, ktorá ho zvolala.

 6. Rada združenia je na svojom rokovani uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

 7. Rada združenia na svojich rokovaniach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 8. Člen Rady združenia, ak nejde o Predsedu združenia, sa môže vzdať členstva v Rade združenia písomným oznámením tejto skutočnosti Predsedovi združenia. V tomto prípade zvolá Rada združenia Valné zhromaždenie najneskôr do šiestich mesiacov.

 9. Predseda združenia sa môže vzdať členstva v Rade združenia písomným oznámením tejto skutočnosti Rade združenia. Týmto činom sa vzdáva zároveň aj funkcie Predsedu združenia. Rada združenia poverí člena Rady združenia jeho zastupovaním až do zvolenia nového Predsedu združenia a bez zbytočného odkladu zvolá zasadnutie Valného zhromaždenia.

 10. Ak členovi Rady združenia zanikne členstvo v združení, zaniká mu aj členstvo v Rade združenia a ďalej sa postupuje tak, ako by sa vzdal členstva v Rade združenia.

 11. Zánikom členstva v Rade združenia člen stráca aj funkciu štatutárneho zástupcu, ak ju mal.

 12. V prípade, že Rada združenia má menej ako štyroch zvolených členov, Predseda združenia bez zbytočného odkladu zvolá zasadnutie Valného zhromaždenia.

 13. Rada združenia na svojom prvom rokovaní po zmene v jej obsadení ustanoví alebo potvrdí štatutárnych zástupcov, hospodára, osoby s právom disponovať s finančnými prostriedkami združenia, prípadne aj ďalšie potrebné funkcie. Na ostatných rokovaniach môže v prípade potreby tieto funkcie presunúť na iné osoby.

Článok 8. 
Predseda združenia

 1. Predseda združenia navonok zastupuje združenie.

 2. Predseda združenia je jedným z členov Rady združenia.

 3. Ak sa Predseda združenia vzdá funkcie Predsedu združenia, oznámi písomne túto skutočnosť Rade združenia. Tá poverí jeho zastupovaním iného člena Rady združenia a bez zbytočného odkladu zvolá zasadnutie Valného zhromaždenia.

Článok 9. 
Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym zástupcom združenia je Predseda združenia a ďalší, najviac dvaja, členovia Rady združenia, ktorých ustanovila Rada združenia.

 2. Štatutárny zástupca zastupuje Združenie STROM navonok a je oprávnený konať v mene Združenia STROM v písomnom a osobnom styku. Združenie STROM zastupuje každý štatutárny zástupca sám. 

Článok 10. 
Hospodárenie združenia

 1. V mene združenia hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ak taký združenie vlastní, Rada združenia podľa zásad hospodárenia s majetkom a podľa schváleného rozpočtu. Rada združenia rovnako za hospodárenie zodpovedá.

 2. Zdrojom majetku združenia sú:

  1. dary a príspevky od fyzických osôb,

  2. príjmy od daňovníkov, ktorí využili možnosť použiť zaplatenú daň na osobitné účely,

  3. dedičstvo,

  4. dary, príspevky, dotácie a granty zo štátneho rozpočtu a od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,

  5. pôžičky a úvery,

  6. úroky z vkladov,

  7. výnosy z predaja a prenájmu majetku,

  8. príjmy z činností pri napĺňaní cieľa združenia,

  9. príjmy z reklamnej a doplnkovej podnikateľskej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 3. Právo disponovať s finančnými prostriedkami
  združenia majú osoby, ktoré určí Rada združenia. Každá osoba, ktorá má právo disponovať finančnými prostriedkami môže manipulovať s finančnými prostriedkami v bankovom ústave samostatne do výšky určenej uznesením rady združenia. Pri manipulácii v bankovom ústave vyššou sumou ako stanovuje uznesenie Rady združenia musia byť prítomné minimálne dve osoby, ktoré majú právo disponovať s finančnými prostriedkami.

Článok 11. 
Zánik združenia

 1. Združenie môže zaniknúť:

  1. dobrovoľným rozpustením, alebo

  2. zlúčením s iným združením, ak sa nástupcom stane združenie, s ktorým sa združenie zlúčilo, alebo

  3. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 2. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zvyšný hmotný i nehmotný majetok, finančné prostriedky a pohľadávky združenia môžu prejsť len na neziskové organizácie a môžu sa použiť výlučne na všeobecnoprospešné účely podľa požiadaviek organizácií, ktoré ich združeniu poskytli, resp. podľa cieľov združenia.

Článok 12. 
Záverečné ustanovenia

 1. Združenie vzniklo dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 2. Stanovy nadobudli účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 3. Zmeny stanov nadobúdajú účinnosť dňom schválenia príslušným orgánom združenia.

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresu