Ochrana osobných údajov

Osobné údaje

Pri organizovaní našich aktivít prichádza Združenie STROM, so sídlom na Jesennej 5, 041 54 Košice, IČO: 31982336, DIČ: 2021661037, (ďalej len „organizátor“ alebo „OZ STROM“) do styku s vašimi osobnými údajmi. Na týchto stránkach sa dozviete, ako a prečo vaše osobné údaje spracovávame, aké práva nám aj vám z toho vyplývajú a kam sa obrátiť v prípade otázok.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, ako ich používame a aké sú vaše práva v oblasti ochrany údajov. Keďže dôvody a postupy sú pri našich aktivitách rôzne, rozdelili sme tieto informácie do sekcií podľa aktivity, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka.

Webová stránka

V súvislosti s registráciou na webových stránkach strom.sk spracúva OZ STROM osobné údaje registrovaných používateľov. 

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti s registráciou na webových stránkach strom.sk spracovávame tieto osobné údaje riešiteľov: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo na riešiteľa a rodiča, škola a ročník, do ktorého žiak chodí. Telefonický kontakt nie je povinným údajom. Tieto údaje nám poskytuje používateľ pri registrácii. O riešiteľoch taktiež evidujeme ich dosiahnuté výsledky v seminári – tieto údaje vytvárame my na základe hodnotenia riešení.  

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, z dôvodov overenia identity používateľa a zabezpečenia možnosti registrácie do seminárov.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Osobné údaje riešiteľov sú používané na identifikáciu riešiteľa a kontakt s ním (zasielanie ohodnotených riešení, nových zadaní úloh, diplomov a pozvánok na sústredenie najlepších riešiteľov atď.). Údaj o škole a triede nám slúžia na posúdenie predpokladaných vedomostí žiakov pri hodnotení riešení a posudzovanie riešiteľov podozrivých z odpisovania. Na základe hodnotenia je zostavovaný rebríček riešiteľov. Tento je v primeranej forme zverejnený a na jeho základe sú najúspešnejší riešitelia ocenení a pozvaní na sústredenie. Osobné údaje nie sú použité na automatické profilovanie.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Údaje neposkytujeme tretím stranám.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje o používateľoch spracovávame po dobu, kým sú registrovaní na našej stránke. Účet je možné zrušiť napísaním žiadosti o vymazanie na adresu info@strom.sk. Výsledkové listiny (rebríček úspešnosti) sú v primeranej forme zverejnené na neobmedzený čas.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s Vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Semináre STROM, Matik a Malynár

V súvislosti s organizovaním korešpondenčných seminárov STROM, Matik a Malynár spracúva OZ STROM osobné údaje žiakov zapojených do seminára (riešiteľov). 

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti so seminármi STROM, Matik a Malynár spracovávame tieto osobné údaje riešiteľov: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo na riešiteľa a rodiča, škola a ročník, do ktorého žiak chodí. Telefonický kontakt nie je povinným údajom. Tieto údaje nám poskytuje riešiteľ pri prihlásení do seminára (elektronickou registráciou na našom webe). O riešiteľoch taktiež evidujeme ich dosiahnuté výsledky v seminári – tieto údaje vytvárame my na základe hodnotenia riešení. 

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu – údaje potrebujeme na zabezpečenie chodu seminárov, do ktorých sa riešiteľ prihlási. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože inak by sme s riešiteľmi nevedeli komunikovať a hodnotiť ich riešenia.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Osobné údaje riešiteľov sú používané na identifikáciu riešiteľa a kontakt s ním (zasielanie ohodnotených riešení, nových zadaní úloh, diplomov a pozvánok na sústredenie najlepších riešiteľov atď.). Údaj o škole a triede nám slúžia na posúdenie predpokladaných vedomostí žiakov pri hodnotení riešení a posudzovanie riešiteľov podozrivých z odpisovania. Na základe hodnotenia je zostavovaný rebríček riešiteľov. Tento je v primeranej forme zverejnený a na jeho základe sú najúspešnejší riešitelia ocenení a pozvaní na sústredenie. Osobné údaje nie sú použité na automatické profilovanie.

Riešenia môžeme použiť na demonštračné účely (tréning nových opravovateľov, ukážka našej činnosti). V takomto prípade z riešenia vopred odstránime hlavičku obsahujúcu akékoľvek osobné údaje.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Údaje neposkytujeme tretím stranám. Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje o riešiteľoch spracovávame po dobu, kým sú registrovaní na našej stránke. Účet je možné zrušiť napísaním žiadosti o vymazanie na adresu info@strom.sk. Výsledkové listiny (rebríček úspešnosti) sú v primeranej forme zverejnené na neobmedzený čas.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s Vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Pobytové akcie (TMM, TSM a sústredenia seminárov STROM, Matik a Malynár )

V súvislosti s organizovaním pobytových akcií (táborov a sústredení) spracúva OZ STROM osobné údaje účastníkov a ich zákonných zástupcov. 

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

Na účely zabezpečenia sústredení získavame a spracovávame osobné údaje účastníka a jeho rodiča (resp. zákonného zástupcu) v rozsahu potrebnom na komunikáciu s účastníkom (resp. zákonným  zástupcom), identifikáciu platby a na zabezpečenie úrazového poistenia, ubytovania, stravy a programu na sústredení. Na pobytových akciách vyhotovujeme fotografie účastníkov pri organizovaných aktivitách a vo voľnom čase. 

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu – údaje potrebujeme na organizačné zabezpečenie pobytovej akcie. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože inak by sme s účastníkmi pobytovej akcie nevedeli komunikovať a zabezpečiť im ubytovanie a/alebo úrazové poistenie.

Právnym základom na spracovanie fotografií je náš oprávnený záujem.

Na aké účely sa osobné údaje použijú?

Právnym základom na spracovávanie osobných údajov účastníkov pobytových akcií a ich rodičov je realizácia zmluvného vzťahu - organizácia pobytovej akcie.

Osobné údaje získané z prihlášky na Pobytovú akciu budú použité na zabezpečenie úrazového poistenia, zabezpečenie pobytovej akcie, na komunikáciu v súvislosti s pobytovou akciou a na účtovnú evidenciu. Keďže pobytové akcie dotujeme aj z prostriedkov z 2 % dane, môže byť rodičom zaslaný aj e-mail so žiadosťou o podporu touto formou. Výber fotografií bude zverejnený na webových stránkach organizátora, prípadne iných materiáloch dokumentujúcich alebo propagujúcich činnosť organizátora (výročná správa, sociálne siete, atď.). Údaje o zdravotnom stave budú použité len na účely daného sústredenia (objednanie adekvátnej stravy, prispôsobenie programu zdravotným obmedzeniam účastníkov). Osobné údaje nebudú použité na automatizované profilovanie.

Fotografie môžu byť taktiež poskytnuté partnerom a sponzorom združenia STROM v rámci dokladovania realizácie akcie.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám okrem poisťovne Colonnade Insurance S.A. a ubytovacieho zariadenia, v ktorom sa pobytová akcia koná, ak si vyžiadajú zoznam ubytovaných. Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Fotografie z akcií môžu byť poskytnuté partnerom a sponzorom akcie. Títo partneri a sponzori budú zverejnený na webovej stránke, prípadne v podkladoch k danej akcii.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame do 1 rok od ukončenia pobytovej akcie.

Za účelom evidencie, kto sa zúčastnil pobytových akcií organizovaných OZ STROM, bude zoznam účastníkov (meno a priezvisko) archivovaný po dobu 10 rokov.

Údaje identifikujúce platbu, prípadne fakturačné údaje, budú spracovávané nevyhnutnú dobu na základe ďalších predpisov (Zákona o účtovníctve).

Výber fotografií je archivovaný 10 rokov. 

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď ich už nebudeme potrebovať pre účely plnenia zmluvy.

 • Počas doby vyhodnotenia námietky máte právo na obmedzenie spracúvania – s vašimi údajmi nebudeme nakladať inak, než ich uchovávať.

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Matboj, Lomihlav, Mamut, Kôš

V súvislosti s organizovaním súťaží Matboj, Lomihlav, Mamut a Kôš spracúva OZ STROM osobné údaje súťažiacich. 

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti so súťažami Matboj, Lomihlav a Mamut spracúvame tieto osobné údaje súťažiacich: meno, priezvisko, škola a ročník, ktoré žiak navštevuje, kontakt (e-mail, telefón). E-mail a telefonický kontakt nie je povinným údajom. V súvislosti so súťažou Kôš sa jedná iba o meno a priezvisko súťažiaceho.

Pri kontaktnej osobe registrujúcej tím do súťaže (učiteľ alebo vedúci tímu) spracovávame údaje v rozsahu: meno, priezvisko, kontakt (e-mail, telefón), fakturačné údaje.

Tieto údaje nám poskytuje registrujúca osoba pri prihlásení do súťaže. 

Pred, počas a po súťažiach taktiež vyhotovujeme fotografie účastníkov.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože údaje potrebujeme na organizačné zabezpečenie súťaže.

Právnym základom na spracovanie fotografií je náš oprávnený záujem.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Údaje registrujúcej osoby používame na komunikáciu s tímom (resp. tímami z jednej školy) – komunikujeme organizačné pokyny a pod.

Mená členov jednotlivých tímov použijeme na vypísanie diplomov. Vo výsledkovej listine je zverejnený identifikátor tímu (názov, škola) a mená členov.

Kontaktné údaje súťažiacich sú použité len v prípade pozvania na sústredenie na základe dobrého umiestnenia v súťaži.

Výber fotografií bude zverejnený na webových stránkach organizátora, prípadne iných materiáloch dokumentujúcich alebo propagujúcich činnosť organizátora (výročná správa, sociálne siete, atď.). Fotografie môžu byť taktiež poskytnuté partnerom a sponzorom združenia STROM v rámci dokladovania realizácie akcie.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Údaje neposkytujeme tretím stranám. Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite(https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Fotografie z akcií môžu byť poskytnuté partnerom a sponzorom akcie. Títo partneri a sponzori budú zverejnený na webovej stránke, prípadne v podkladoch k danej akcii.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Údaje o členoch tímu uchovávame po obdobie 3 rokov pre ich zapojenie do ďalších ročníkov.

Údaje kontaktnej osoby spracovávame 2 roky kvôli zasielaniu informácií o nasledujúcom ročníku súťaže.

Výber fotografií je archivovaný 10 rokov.

Údaje identifikujúce platbu a fakturačné údaje budú spracovávané nevyhnutnú dobu na základe ďalších predpisov (Zákona o účtovníctve).

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Minisústredenia

V súvislosti s organizovaním minisústredení spracúva OZ STROM osobné údaje žiakov (účastníkov) zapojených do minisústredenia. 

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti s minisústredeniami spracúvame tieto osobné údaje účastníkov: meno, priezvisko, pohlavie, škola a trieda, ktoré žiak navštevuje. Tieto údaje nám poskytuje učiteľ, ktorý si u nás Minisústredenie objednáva prostredníctvom e-mailu. Ďalej spracovávame tieto osobné údaje osoby (spravidla učiteľa), ktorý minisústredenie objednáva: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu – údaje potrebujeme na zabezpečenie minisústredenia. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože inak by sme s účastníkmi a učiteľom nevedeli komunikovať a prispôsobiť program vekovému profilu účastníkov.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Osobné údaje riešiteľov sú používané na identifikáciu účastníka počas minisústredenia a na kontakt s objednávateľom. Údaj o škole a triede nám slúžia na posúdenie predpokladaných vedomostí žiakov pri zostavovaní programu. 

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Údaje neposkytujeme tretím stranám. Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite(https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje o účastníkoch spracovávame iba po dobu trvania minisústredenia. Kontakt na objednávateľa archivujeme po dobu najviac 2 rokov pre prípad ďalšej spolupráce.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Online súťaže a aktivity pre jednotlivcov

V súvislosti s organizovaním online súťaží a aktivít pre jednotlivcov spracúva OZ STROM osobné údaje účastníkov a ich zákonných zástupcov. 

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti s online súťažou a aktivitami pre jednotlivcov spracúvame tieto osobné údaje účastníkov: meno, priezvisko, škola a ročník, ktoré žiak navštevuje, a e-mail. Ďalej spracúvame tieto osobné údaje rodiča (resp. zákonného zástupcu) účastníka: meno, priezvisko a e-mail. Tieto údaje nám poskytuje registrujúca osoba pri prihlásení do súťaže. 

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože údaje potrebujeme na organizačné zabezpečenie súťaže alebo aktivity.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Údaje účastníka (a prípadne aj zákonného zástupcu) potrebujeme na komunikáciu s účastníkom pre účely distribúcie organizačných pokynov a zaslania ocenení. Meno, priezvisko, školu a ročník použijeme na zaradenie v rámci súťaže alebo aktivity, vypísanie diplomov a na zverejnenie výsledkovej listiny.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Údaje neposkytujeme tretím stranám. Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Údaje o účastníkoch uchovávame po obdobie 2 rokov pre ich možné zapojenie do ďalších ročníkov. Údaje vo výsledkovej listine sú zverejnené na neobmedzený čas.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Newsletter

V súvislosti s informovaním o svojich aktivitách prostredníctvom newslettra spracúva OZ STROM osobné údaje účastníkov akcií, ktoré organizuje, ich zákonných zástupcov a učiteľov. 

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti s využívaním newslettra spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, škola, e-mail a postavenie osoby voči OZ STROM. Tieto údaje nám poskytuje registrujúca osoba pri prihlásení k odberu newslettra. 

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože údaje potrebujeme na cielené rozosielanie informácií o našich aktivitách.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Údaje potrebujeme na komunikáciu s osobou, ktorá nám ich poskytla. Meno a priezvisko využívame na personalizáciu e-mail a vyhodnocovanie účelnosti emailu.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby Mailchimp. Táto služba spĺňa podmienky spracovania osobných údajov podľa platných regulácií EÚ (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses). 

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje o používateľoch spracovávame po dobu, kým sú registrovaní v newslettri. 

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

 

Členstvo v združení

V súvislosti s evidenciou členov združenia STROM spracúva OZ STROM osobné údaje členov. 

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti s evidenciou členov spracúvame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, login na stránke strom.sk a dátum narodenia. V prípade, že člen združenia nedovŕšil 18 rokov spracuvávame aj meno jeho zákonného zástupcu.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože údaje slúžia k evidencii členov združenia.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Údaje členov používame na komunikáciu vnútri združenia a na prideľovanie prístupov do interných aplikácií. Dátum narodenia spracovávame z dôvodu identifikácie osôb s volebným právom na valnom zhromaždení. Údaje evidujeme iba interne a zverejňujeme iba údaje vyšších funkcionárov v združení (členovia rady združenia a predseda združenia).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Údaje s výnimkou štatutárnych zástupcov a členov rady združenia neposkytujeme tretím stranám. V prípade členov rady združenia a štatutárnych zástupcov združenia poskytujeme údaje príslušným štátnym orgánom, bankovému ústavu, v ktorom má združenie vedený účet a iným inštitúciám, s ktorými združenie komunikuje.

Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Údaje členov združenia uchovávame počas celej doby členstva v združení a rok po ukončení členstva.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo námietok voči spracovávaniu osobných údajov nás kontaktujte na info@strom.sk.

Robotický battle na Alejovej

V súvislosti s organizovaním súťaže Robotický battle na Alejovej (ďalej RBA) spracúva OZ STROM osobné údaje súťažiacich. 

Aké osobné údaje OZ STROM spracúva?

V súvislosti so súťažou RBA spracúvame tieto osobné údaje súťažiacich: meno, priezvisko a škola, ktorú žiak navštevuje, kontakt (e-mail, telefón). E-mail a telefonický kontakt vyžadujeme iba od kontaktnej osoby tímu. V rámci tímu v prípade potreby spracuvávame aj fakturačné údaje. V prípade zabezpečenia ubytovania zbierame aj adresu trvalého pobytu a rok narodenia ubytovaných osôb.

Tieto údaje nám poskytuje registrujúca osoba pri prihlásení do súťaže. 

Pred, počas a po súťažiach taktiež vyhotovujeme fotografie účastníkov.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu. Poskytnutie údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je povinné, pretože údaje potrebujeme na organizačné zabezpečenie súťaže.

Právnym základom na spracovanie fotografií je náš oprávnený záujem.

Na aké účely sa osobné údaje používajú?

Údaje registrujúcej osoby používame na komunikáciu s tímom (resp. tímami z jednej školy) – komunikujeme organizačné pokyny a pod.

Mená členov jednotlivých tímov použijeme na vypísanie diplomov. Vo výsledkovej listine je zverejnený identifikátor tímu (názov, škola) a mená členov.

Výber fotografií bude zverejnený na webových stránkach organizátora, prípadne iných materiáloch dokumentujúcich alebo propagujúcich činnosť organizátora (výročná správa, sociálne siete, atď.). Fotografie môžu byť taktiež poskytnuté partnerom a sponzorom združenia STROM v rámci dokladovania realizácie akcie.

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Osobné údaje ubytovaných osôb poskytujeme sprostredkovateľovi ubytovania (Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice, IČO: 00164119)

Registračný portál spravuje spoločnosť (DEVITY Software s. r. o., IČO: 54297231), ktorá skladuje a poskytuje osobné údaje združeniu STROM.

Osobné údaje skladujeme prostredníctvom služby GSuite(https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) a pri spracovaní môže dochádzať k prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ. Tento prenos spĺňa požiadavky normy PrivacyShield.

Fotografie z akcií môžu byť poskytnuté partnerom a sponzorom akcie. Títo partneri a sponzori budú zverejnený na webovej stránke, prípadne v podkladoch k danej akcii.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Údaje o členoch tímu uchovávame po obdobie 3 rokov pre ich zapojenie do ďalších ročníkov.

Údaje kontaktnej osoby spracovávame 2 roky kvôli zasielaniu informácií o nasledujúcom ročníku súťaže.

Výber fotografií je archivovaný 10 rokov.

Údaje identifikujúce platbu a fakturačné údaje budú spracovávané nevyhnutnú dobu na základe ďalších predpisov (Zákona o účtovníctve).

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

 • Máte právo na informáciu, aké údaje o vás spracovávame, máte právo na ich prenos, môžete požiadať o nahliadnutie do údajov a o ich opravu.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, keď prestane byť potrebné ich spracovanie.

 • Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracúvame. Každú podanú námietku vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – v priebehu rozhodovania o námietke môžete požiadať o obmedzenie spracovania. Až do vyhodnotenia námietky nebudú vaše údaje používané (t.j. nebudeme sa s vami kontaktovať).

 • Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Posledná úprava: 10.9.2022

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!