Zadania seminára STROM, 45. ročník - Zimný semester


Vzorové riešenia 1. série nájdeš v časopise STROM-45-2
Vzorové riešenia 2. série nájdeš v časopise STROM-45-3
Prosíme všetkých riešiteľov, aby dbali na čitateľnosť nahratých riešení - namiesto odfotenia riešenia zo zošita riešenie radšej napíšte na čistý papier formátu A4, oskenujte (prípadne využite mobilné aplikácie, ktoré skener nahradia) a nahrajte ho správne orientované vo formáte PDF. Riešiteľ riskuje stratu bodov za všetko, čo opravovatelia neprečítajú.
1. Pre každé celé číslo $n$ od $1$ do $100$ vrátane si na papier napíšeme najmenšie číslo, ktoré má práve $n$ deliteľov. Koľko z týchto čísel bude deliteľných troma?
2. Nech $P$ je konečná množina bodov v rovine, nie nutne vo všeobecnej polohe (t.j. môže sa stať, že na priamke leží tri a viac bodov). Predpokladajme, že množina $P$ spĺňa to, že v konvexnom obale každých piatich bodov (konvexný obal je najmenší konvexný útvar obsahujúci dané body), ale nie na jeho hranici, leží aspoň jeden ďalší bod. Dokážte, že potom každý konvexný päťuholník $Q$ určený bodmi z $P$ obsahuje aspoň jeden bod z $P$ vo vnútornom päťuholníku určenom uhlopriečkami päťuholníka $Q$.
3. Do školy chodí niekoľko chlapcov a dievčat. Existuje kladné celé číslo $k \geq 2$ také, že každý chlapec sa rozpráva s práve $k$ dievčatami a každé dievča sa rozpráva s práve $k$ chlapcami, pričom rozprávanie sa je vzájomné a chlapci ani dievčatá sa medzi sebou nerozprávajú. Keď sa žiak dozvie klebetu, povie ju všetkým žiakom, s ktorými sa rozpráva, a ak sú v škole všetci, dozvie sa každú klebetu každý. Dano, ktorý je jeden zo žiakov, dnes jediný neprišiel do školy. Ukážte, že aj tak sa klebeta od ľubovoľného žiaka v škole dostane ku každému inému žiakovi v škole.
4. Na kružnici $k$ ležia postupne body $A$, $X$, $B$, $C$ a $D$, pričom $|AX|=|BX|$. Nech $M$ je priesečník priamok $XC$ a $BD$ a nech $N$ je priesečník $XD$ a $AC$. Ďalej nech $K$ a $L$ sú body, v ktorých priamka $MN$ pretína kružnicu $k$. Dokážte, že $|KX|=|LX|$.
5. Majme kladné reálne čísla $x$, $y$, $z$, pre ktoré platí: $x+y+z \leq 4$ a $xy+yz+zx \geq 4$. Ukážte, že aspoň 2 z nerovností $|x-y|\leq 2$, $|y-z|\leq 2$, $|z-x|\leq 2$ platia.
6. Na úsečke $AC$ zvolíme ľubovoľne jej vnútorný bod $B$. Zostrojme postupne kružnice $k_1$, $k_2$, $k$ nad priemermi $AB$, $BC$, $AC$. Bodom $B$ veďme ľubovoľnú priamku $p$, ktorá pretína kružnicu $k$ v bodoch $P$, $Q$ a kružnice $k_1$, $k_2$ v bodoch $R$, $T$. Dokážte, že platí $|PR| = |QT|$.

Vzorové riešenia 1. série nájdeš v časopise STROM-45-2
Vzorové riešenia 2. série nájdeš v časopise STROM-45-3
Prosíme všetkých riešiteľov, aby dbali na čitateľnosť nahratých riešení - namiesto odfotenia riešenia zo zošita riešenie radšej napíšte na čistý papier formátu A4, oskenujte (prípadne využite mobilné aplikácie, ktoré skener nahradia) a nahrajte ho správne orientované vo formáte PDF. Riešiteľ riskuje stratu bodov za všetko, čo opravovatelia neprečítajú.
1. Mihál má váhu, na ktorú dáva kladné celé čísla. Na začiatku má na každej strane nejaké kladné celé číslo. V každom kroku zvolí ďalšie kladné celé číslo, ktoré pripočíta k číslu na ľavej strane a ktorým vynásobí číslo na pravej strane. Mihál je šťastný, ak sú po nejakom počte krokov obe čísla rovnaké. Ukážte, že ak je na začiatku na pravej strane váhy číslo $a\geq 2$, tak vie Mihál dosiahnuť rovnosť čísel vykonaním nanajvýš $a-1$ krokov.
2. Nájdite najmenšie reálne číslo $p$, pre ktoré pre ľubovoľnú dvojicu kladných reálnych čísel $a, b$ platí $$ a+b-p\sqrt{ab} \leq \sqrt{a^2+b^2}. $$
3. Na stole je $m$ modrých a $z$ zelených kamienkov ($m$ a $z$ sú kladné celé čísla). Timka a Žanetka hrajú hru a striedajú sa v ťahoch, pričom Timka začína. Hráčka vo svojom ťahu odoberie $k$ kamienkov jednej farby zo stola, pričom $k$ musí byť deliteľ počtu kamienkov danej farby, ktoré sú pred začatím tohto ťahu na stole. Tá, ktorá zoberie posledný kamienok, vyhráva. Zistite, ktorá z nich má víťaznú stratégiu a popíšte ju.
4. Nech $n$ je kladné celé číslo. Obyčajný štvorec rádu $n$ je štvorec, v ktorom je v každom z $n^2$ políčok napísané nejaké číslo od $1$ do $n$. Stromácky štvorec rádu $n$ je obyčajný štvorec, v ktorom je v každom stĺpci a každom riadku každé číslo od $1$ do $n$ práve raz. Dva štvorce $S_1$ a $S_2$ rádu $n$ sa kamarátia, ak platí, že pre každú dvojicu kladných celých čísel $(a,b)$, $a,b \in \{1, \dots , n\}$, nájdeme nejakú pozíciu $(i,j)$, $i,j \in \{1, \dots, n\}$, v štvorci rádu $n$ takú, že $S_1$ má na políčku na pozícii $(i,j)$ číslo $a$ a $S_2$ má na políčku $(i,j)$ číslo $b$. Ukážte, že pre dané kladné celé čísla $m$ a $n$ platí: $m$ stromáckych štvorcov rádu $n$ takých, že sa každá dvojica kamaráti, existuje práve vtedy, keď existuje $m+2$ obyčajných štvorcov rádu $n$ takých, že sa každá dvojica kamaráti.
5. Sú dané navzájom rôzne body $A$, $B$, $C$, $D$ také, že uhly $ACB$ a $ADB$ sú pravé. Označme $E$ priesečník priamok $AC$ a $BD$ a $F$ priesečník priamok $AD$ a $BC$. Dokážte, že kružnice opísané trojuholníkom $ACF$ a $ADE$ sa pretínajú na priamke $AB$.
6. Nájdite všetky dvojice reálnych funkcií $l$, $r$ spĺňajúcich, že pre všetky reálne čísla $x$, $y$ platí $$l(x-y) = l(x)r(y) + l(y)r(x).$$
  1. Úlohu vyriešte za predpokladu, že $l(0)\not=0$.
  2. Úlohu vyriešte za predpokladu, že $l(0)=0$.

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!