Organizačný poriadok matematických súťaží Mamut, Lomihlav, Matboj

Tento organizačný poriadok je vydávaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2011 z 1. júna 2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.

Článok 1

Poslanie súťaže

Poslaním tímových matematických súťaží Mamut, Lomihlav, Matboj organizovaných Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Združením STROM (ďalej len „súťaž“) je:

a) rozvíjať matematickú predstavivosť a algoritmické myslenie žiakov,

b) viesť žiakov k tímovej spolupráci a organizácii času,

c) podporovať záujem žiakov o vzdelávanie a rozvoj ich talentu,

d) prispievať k výmene skúsenosti sprevádzajúcich pedagógov zúčastnených škôl,

e) vytvárať pozitívny vzťah žiakov k prírodným vedám, matematike a informatike.

Článok 2

Charakter súťaže

Súťaž má celoslovenský charakter s možnosťou zapojenia sa škôl mimo Slovenska. Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných, respektíve stredných škôl. Súťaž prebieha v čase vyučovacieho procesu.        

Článok 3

Štruktúra súťaže

Jednodňové matematické súťaže organizované Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Združením STROM sa delia do troch typov súťaží v závislosti od vekovej kategórie:

  1. Mamut – Určený pre žiakov 4. až 6. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií na Slovensku, ale nie je vylúčené zapojenie žiakov z iných štátov. Žiaci nižších ročníkov základných škôl sa do súťaže môžu zapojiť, ale platia pre nich pravidlá ako pre žiakov 4. ročníka základných škôl.
  2. Lomihlav – Určený pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií na Slovensku, ale nie je vylúčené zapojenie žiakov z iných štátov. Žiaci nižších ročníkov základných škôl sa do súťaže môžu zapojiť, ale platia pre nich pravidlá ako pre žiakov 7. ročníka základných škôl.
  3. Matboj – Určený pre žiakov stredných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií na Slovensku, ale nie je vylúčené zapojenie žiakov z iných štátov. Žiaci základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií sa do súťaže môžu zapojiť, ale platia pre nich pravidlá ako pre žiakov 1. ročníka stredných škôl.

Pre jednotlivé vekové kategórie sa môže organizovať v jednom ročníku aj viac ako jedna súťaž s tým, že na rozlíšenie názvu sa k názvu kategórie pripojí miesto konania súťaže (napr. Košický Matboj, Prešovský Matboj, Sabinovský Mamut, ...). Každá zo súťaží je tímová. Počet členov tímu je pre jednotlivé kategórie súťaže nasledovný:

  1. Mamut – 5-členné tímy žiakov z jednej školy,
  2. Lomihlav – 4-členné tímy žiakov z jednej školy,
  3. Matboj – 4-členné tímy žiakov z jednej školy.

Počet členov tímu môže byť aj o jedna menší ako stanovený počet, ale tím nezískava žiadne zvýhodnenie. Tím na začiatku súťaže získa bonifikáciu, ktorá zohľadňuje vekové zloženie tímu a je stanovená pravidlami pre danú súťaž. Aktuálne pravidlá sú dostupné minimálne mesiac pred konaním danej súťaže.

Súťaže majú jedno celoštátne kolo. Počet tímov, ktoré škola môže do celoštátneho kola  súťaže prihlásiť určí organizátor v pravidlách každej súťaže.

Úlohy v súťažiach sú zamerané na riešenie algoritmických a matematických úloh a spoluprácu tímu pri riešení úloh. Pri hodnotení hodnotiaca komisia zohľadňuje primárne iba riešenie zadanej úlohy.

Článok 4

Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže

Organizátor:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, 041 54 Košice

 

Združenie STROM, Jesenná 5, 041 54 Košice

 

Kontakt:

Peter Kovács

 

kovacs@strom.sk 

 

Organizátor zabezpečí zverejnenie kompletných pravidiel každej organizovanej súťaže, v súlade s organizačným poriadkom súťaže, najneskôr mesiac pred jej konaním na stránkach súťaže:

  1. Mamut – http://malynar.strom.sk/mamut,
  2. Lomihlav – http://matik.strom.sk/lomihlav,
  3. Matboj – http://seminar.strom.sk/matboj.

Podmienkou pre zaradenie tímu do súťaže je registrácia tímu na webstránke súťaže. Registračné údaje obsahujú:

a)    meno a priezvisko súťažiacich žiakov,

b)    škola, ktorú žiaci navštevujú,

c)    ročník, ktorý žiaci navštevujú,

d)    kontakt na učiteľa.

Organizátor pre každú súťaž zostaví sadu úloh podľa vopred zverejnených pravidiel. Po organizačnej stránke, pre každý tím, pripraví v tlačenej podobe zadania úloh aj s prípadnými odpoveďovými hárkami. V spolupráci s partnermi pripraví pre každý súťažný tím rovnaké podmienky na riešenie úloh súťaže. Hodnotiaca komisia počas súťaže, respektíve po nej, ohodnotí riešenia súťažných tímov. Hodnotiaca komisia je zostavovaná organizátormi a je tvorená študentami vysokých škôl. V prípade súťaže Mamut a Lomihlav sa na odbornom hodnotení súťažných riešení podieľajú aj poverení žiaci stredných škôl, ktorí sa venujú organizácii aktivít Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty a Združenia STROM. Organizátor po opravení súťažných riešení zostaví poradie danej súťaže. Ročníkové rozdiely medzi súťažiacimi zohľadní podľa schválených pravidiel. Žiaci umiestnení na prvých 10 miestach poradia získajú diplom.

             Výsledky celoštátneho kola, spolu so súťažnými úlohami, sú zverejnené na stránke súťaže najneskôr do 10 dní od konania súťaže.

Článok 5

Riadenie súťaže

Organizáciu a priebeh celoštátneho kola každej súťaže zabezpečuje organizátor a odborne riadi Odborná komisia zriadená organizátorom. Odborná komisia sa riadi schváleným organizačným poriadkom súťaže a pravidlami hodnotenia predmetnej súťaže pre daný školský rok.

Článok 6

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťaži

Za bezpečnosť žiakov počas ich dopravy na súťaž zodpovedá sprevádzajúca osoba, spravidla učiteľ vyslaný školou.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia v čase konania súťaže zodpovedá organizátor.

Článok 7

Spôsob schvaľovania a čerpanie rozpočtu súťaže

Finančné zabezpečenie celoštátneho kola, tvorba, úprava úloh, ako aj oprava riešení je zabezpečovaná z rozpočtu organizátora.

Účasť na súťaži je čiastočne hradená zúčastnenými školami. Zvyšná časť je hradená organizátorom z  rozpočtu organizátora.

Nad rámec finančných prostriedkov pridelených z rozpočtu organizátora sa na finančnom zabezpečení súťaže môžu podieľať aj spolupracujúce organizácie, fyzické osoby a sponzori formou vecných, finančných a grantových darov.

Článok 8

Účinnosť a registrácia organizačného poriadku

Tento organizačný poriadok je zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2016-9485/41563:72-10E0 a nadobúda účinnosť od školského roka 2016/2017.

 

Vypracoval:

RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, 041 54 Košice

 

Združenie STROM, Jesenná 5, 041 54 Košice

 

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!