Organizačný poriadok korešpondenčných matematických seminárov Malynár, Matik, STROM

 

Tento organizačný poriadok je vydávaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2011 z 1. júna 2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení.

Článok 1

Poslanie súťaže

Poslaním korešpondenčných matematických seminárov Malynár, Matik, STROM (ďalej len „KMS Malynár, KMS Matik, KMS STROM“) je:

 1. rozvíjať matematickú predstavivosť a algoritmické myslenie žiakov,
 2. viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o vzdelávanie,
 3. podporovať rozvoj talentu a prispievať k zmysluplnému využívaniu ich voľného času,
 4. vytvárať pozitívny vzťah žiakov k prírodným vedám, matematike a informatike.

Článok 2

Charakter súťaže

Korešpondenčné matematické semináre majú celoslovenský charakter s možnosťou zapojenia sa škôl mimo Slovenska. Semináre sú dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných a stredných škôl a prebiehajú v čase vyučovacieho procesu aj mimo neho.          

Článok 3

Štruktúra súťaže

Korešpondenčný matematický seminár prebieha počas jedného školského roka. Každý ročník pozostáva z dvoch na sebe nezávislých častí označovaných zimný a letný semester. Každý semester pozostáva z minimálne dvoch korešpondenčných sérií a záverečného sústredenia. Korešpondenčné série sú realizované individuálnou formou mimo vyučovania.

Existujú tri nami organizované nezávislé korešpondenčné matematické semináre:

 1. Malynár – Určený pre žiakov 4. až 6. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií na Slovensku, ale nie je vylúčené zapojenie žiakov z iných štátov. Žiaci nižších ročníkov základných škôl sa do súťaže môžu zapojiť , ale platia pre nich pravidlá ako pre žiakov 4. ročníka základných škôl.
 2. Matik – Určený pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií na Slovensku, ale nie je vylúčené zapojenie žiakov z iných štátov. Žiaci nižších ročníkov základných škôl sa do súťaže môžu zapojiť , ale platia pre nich pravidlá ako pre žiakov 7. ročníka základných škôl.
 3. STROM – Určený pre žiakov stredných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií na Slovensku, ale nie je vylúčené zapojenie žiakov z iných štátov. Žiaci základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií sa do súťaže môžu zapojiť, ale platia pre nich pravidlá ako pre žiakov 1. ročníka stredných škôl.

Žiaci súťažia v každom korešpondenčnom matematickom seminári jednotlivo. Po dvoch korešpondenčných sériách je pre každý korešpondenčný matematický seminár zostavené poradie riešiteľov. Jazyk súťaže, v ktorom žiaci môžu odosielať riešenia, je slovenčina, angličtina a čeština. Zasielanie riešení v inom jazyku podlieha schváleniu organizátorom. Žiak môže súťažiť aj vo viac ako jednom korešpondenčnom matematickom seminári, ak spĺňa vekové ohraničenie kategórie.

Záverečné sústredenie najlepších riešiteľov korešpondenčných sérií je organizované prezenčnou formou, v čase vyučovania, vo vybranom ubytovacom zariadení, spravidla na Slovensku. Zúčastňujú sa ho riešitelia korešpondenčných sérií daného korešpondenčného seminára na základe poradia po korešpondenčných sériách danej časti ročníka. Počet účastníkov sústredenia je spravidla 32 - 36 účastníkov. Sústredenia sa môžu zúčastniť aj úspešní riešitelia iných matematických súťaží organizovaných PF UPJŠ v Košiciach a Združením STROM, ak to kapacitné možnosti umožnia.

Úlohy v korešpondenčných sériách sú zamerané na riešenie algoritmických a matematických úloh. Pri hodnotení hodnotiaca komisia zohľadňuje nie len riešenie, ale aj postup riešenia, ktorým riešiteľ, respektíve tím, dospel k riešeniu.

Článok 4

Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže

 

Organizátor:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, 041 54 Košice

 

Združenie STROM, Jesenná 5, 041 54 Košice

 

 Kontakt:

Peter Kovács

 

e-mail: kovacs@strom.sk 

Podmienkou pre zaradenie žiakov do súťaže je registrácia a vytvorenie profilu na webstránke súťaže, najneskôr do termínu prvej žiakom zasielanej korešpondenčnej série. Registračné údaje obsahujú:

Organizátor zabezpečí zverejnenie kompletných pravidiel a zadaní korešpondenčných sérií zimnej časti aktuálneho ročníka najneskôr v priebehu septembra, respektíve pre letnú časť aktuálneho ročníka najneskôr v priebehu februára  príslušného školského roka na stránkach súťaže:

 1. KMS Malynár (http://malynar.strom.sk),
 2. KMS Matik (http://matik.strom.sk),
 3. KMS STROM (http://seminar.strom.sk).

a)    meno a priezvisko žiaka,

b)    škola, ktorú žiak navštevuje,

c)    ročník, ktorý žiak navštevuje,

d)    e-mail žiaka, prípadne zákonného zástupcu.

Za riešiteľa korešpondenčnej série sa považuje žiak, ktorý do termínu série odošle riešenia na adresu organizátora. Forma odoslania riešenia môže byť poštou na adresu Združenie STROM, Jesenná 5, 041 54 Košice, alebo elektronicky cez rozhranie stránky súťaže

 1. KMS Malynár (http://malynar.strom.sk),
 2. KMS Matik (http://matik.strom.sk),
 3. KMS STROM (http://seminar.strom.sk).

Hodnotiaca porota korešpondenčného semináru podľa stanovených kritérií, ktoré sú dostupné na stránke súťaže, ohodnotí doručené riešenia. Členov hodnotiacej poroty pre korešpondenčné série menuje organizátor. Opravené a ohodnotené riešenia spolu so vzorovými riešeniami doručí žiakovi poštou, alebo elektronicky prostredníctvom rozhrania na webovej stránke súťaže. Organizátor po opravení riešení zostaví poradie korešpondenčnej série daného korešpondenčného seminára, ako aj konečné poradie korešpondenčných sérií zimnej, respektíve letnej časti príslušného ročníka. Pri tvorbe výsledného poradia je zohľadňovaný aj ročník súťažiaceho žiaka podľa pravidiel korešpondenčného seminára aktualizovaných na začiatku ročníka. Žiaci umiestnení na prvých 20 miestach poradia získajú diplom a pozvánku na sústredenie daného korešpondenčného seminára. Žiak môže písomnou formou podať odvolanie proti ohodnoteniu úloh, a to do dvoch týždňov (14 kalendárnych dní) od doručenia opravených riešení. Odvolanie posúdi odborná komisia zriadená organizátorom a jej rozhodnutie je konečné.

Počas sústredenia účastníci absolvujú viaceré, prevažne tímové súťaže zamerané na matematiku, informatiku a prírodné vedy. Presné pravidlá súťaží sú prezentované účastníkom pred samotnou súťažou a môžu byť pre každé sústredenie iné.

 

 

Článok 5

Riadenie súťaže

Organizáciu a priebeh korešpondenčnej časti, ako aj organizáciu a priebeh sústredenia, zabezpečuje organizátor a odborne riadi odborná komisia zriadená organizátorom.

Odborná komisia sa riadi schváleným organizačným poriadkom súťaže a pravidlami hodnotenia riešení schválenými organizátorom pre daný školský rok.

Článok 6

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri súťaži

Za bezpečnosť žiakov v čase riešenia korešpondenčných sérií zodpovedá zákonný zástupca, respektíve samotný žiak. Za bezpečnosť žiakov počas ich dopravy na sústredenie zodpovedá sprevádzajúca osoba, spravidla zákonný zástupca žiaka.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia v čase konania sústredenia zodpovedá organizátor.

Článok 7

Spôsob schvaľovania a čerpanie rozpočtu súťaže

Finančné zabezpečenie korešpondenčných sérií, tvorba a úprava úloh korešpondenčných sérií, ako i oprava riešení a tvorba vzorových riešení je zabezpečovaná z rozpočtu organizátora.

Ubytovanie a stravovanie na sústredení je úplne, alebo čiastočne hradené účastníkmi, respektíve ich školami, ak organizátor nezíska na jeho úhradu finančné zdroje. O potrebe uhradiť náklady spojené s ubytovaním a ich výške informuje organizátor účastníka sústredenia najneskôr v pozvánke na sústredenie. Zvyšná časť je hradená organizátorom z  rozpočtu organizátora.

Nad rámec finančných prostriedkov pridelených z rozpočtu organizátora sa na finančnom zabezpečení súťaže a sústredenia môžu podieľať aj spolupracujúce organizácie, fyzické osoby a sponzori formou grantov, vecných a finančných darov.

 

Článok 8

Účinnosť a registrácia organizačného poriadku

Tento organizačný poriadok je zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2016-9485/41562:71-10E0 a nadobúda účinnosť od školského roka 2016/2017.

 

Vypracoval:

RNDr. Róbert Hajduk, PhD.

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, 041 54 Košice

 

Združenie STROM, Jesenná 5, 041 54 Košice

 

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!